بایگانی تیره زنبورخوار-meropidae

زنبور خوار سبز

زنبور خوار سبز

۰۴ مهر ۹۵

زنبور خوار سبز نام علمی : Merops Orientalis نام انگلیسی:  Little Green Bee-eater نام فارسی: زنبور خوار سبز ( زنبور خوار کوچک) نام های محلی: گونج گیر ۲۴سانتیمتر،پرندەای کوچک ازخانواده زنبورخوربابدنی باریک بەرنگ سبزفیروزەای کەبالهای درازونوک تیزی دارد وجفت وسطى شاهپرهای دمش درازو به وسیلەخط چشمی سیاه،گلوی آبی فیروزەای وطوق سینه‌ای سیاهش شناختەمیشود. کوچکترین زنبور خوار درمنطقه است. اساسا سبز...