بایگانی جغد سانان-strigiformes

جغد کوچک جنوبی

جغد کوچک جنوبی

۱۳ مهر ۹۵

ﺟﻐﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Athene Brama ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Spotted Little Owl ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ: ﺟﻐﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ‏ﺟﻐﺪ ﺧﺎﻟﺪﺍﺭ ۲۱ سانتی متر طول دارد، نر و مادە همشکلند. پرنده ای است کوچک از شکاریان شب، با سری بزرگ و چشم هایی درشت که بسیار شبیه جغد کوچک می باشد. سطح پشتیش قهوه‌ای مایل به خاکستری با خال های...

جغد کوچک

جغد کوچک

۱۳ مهر ۹۵

ﺟﻐﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Athene Noctua ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Little Owl ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ: ﺟﻐﺪ ﮐﻮﭼﮏ ۲۲ سانتیمتر طول دارد و جغدی کوچک است، نر و مادە همشکل هستند، پرنده ای کوچک از شکاری های شب، که سری بزرگ، چشم هایی درشت و پاهایی بلند دارد و معمولا در حال استراحت پرهای بدنش را پف می کند. سطح پشتی این...

جغد شاخدار

جغد شاخدار

۱۳ مهر ۹۵

ﺟﻐﺪ ﺷﺎﺧﺪﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Asio Otus ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Long eared Owl ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ: جغد ﺷﺎﺧﺪﺍﺭ، ﺟﻐﺪ ﮔﻮﺵ ﺩﺭﺍﺯ ۳۶ سانتی متر طول دارد، پرنده ای است از شکاریان شب، با اندازەای متوسط که دارای سری بزرگ و چشم هایی درشت. گوشپرهای خیلی بلند و مشخصی دارد و معمولا آنها را بالا نگه می دارد. نر و مادە همشکل...