بایگانی تیره سلیم-charadriidae

دیدومک

دیدومک

۰۹ مهر ۹۵

ﺩﯾﺪﻭﻣﮏ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Vanellus Indicus ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Red wattled Plover ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﺩﯾﺪﻭﻣﮏ ۳۳ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺁﺑﺰﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻴﺎﻩ ﺳﺮ ﻭ ﮔﻠﻮ، ﺳﻔﻴﺪﻱ ﺷﮑﻢ ﻭ ﮐﻤﺮ ﺧﺮﺩﻟﻲ ﺭﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺳﺖ. ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺒﻴﻪ هم هستند ﻭﻟﻲ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺳﻴﻨﻪ ﻭ ﮔﻠﻮ ﺩﺭ ﭘﺮﻧﺪﮤ ﻧﺮ...

سلیم طوقی کوچک

سلیم طوقی کوچک

۰۸ مهر ۹۵

ﺳﻠﯿﻢ ﻃﻮﻗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Charadrius Dubius ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Little Ringed Plover ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﺳﻠﯿﻢ ﻃﻮﻗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ۱۵سانتی‌متر طول دارد، شبیه سلیم طوقی، ولی کوچکتراز آن، با این تفاوت که فاقد نوار بالی سفید، پاهایش گوشتی رنگ و خط سفیدی در بالای نوار سیاه پیشانی آن دیده میشود. نر و مادە شبیە هم ﻭﻟﯽ ﻃﻮﻕ ﮔﺮﺩﻧﯽ ﻣﺎﺩﻩ...