بایگانی فعالیت های محیط زیستی

تولید نهال های بادام کوهی

تولید نهال های بادام کوهی

۱۳ آبان ۹۵

جمعیت محیط یاران جوان: تولید نهال های بادام کوهی شاید یکی از کارهای زیبایی که توسط جمعیت محیط یاران جوان صورت گرفت کاشت بادام وحشی بود. پوشش گیاهی کوه های اطراف شهر انارستان مملو از بادام وحشی می باشد که زیست بوم مناسبی برای حیوانات وحشی فراهم کرده است. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل برداشت بی رویه آب هزاران...